Вие сте тука: Екстерни проверувања Основно образование

Екстерно проверување во основно образование

Екстерно проверување на учениците во основните училишта
Врз основа Законот за основното образование како една од задачите на Државниот испитен центар е организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците во основните училишта. Ова проверување Државниот испитен центар го организира и спроведува во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат.
Во учебната 2010/11 се спрове на примерок пробно екстерно проверување на учениците на територијата на Република Македонија.