Вие сте тука: Почетна

Од 03 септември 2016 год. ќе започне нов циклус на обуки за директор на основно училиште на македонски јазик.
Се известуваат сите кандидати заинтересирани за следење на обуката дека можат да поднесат пријава во Државниот испитен центар на ул. „Васил Ѓоргов“ бб, Скопје или на факс бр. 02 322 88 66.
Обуката ќе се одржува во просториите на СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје во деновите од викендот по претходно одреден распоред.

Потребни документи:

· Пријава за обука за директор на основно/средно училиште;

· Диплома за завршено соодветно високо образование;

· Потврда за работно искуство во воспитно-образовна дејност во установи верифицирани од министерството надлежно за образование;

· Кратка биографија со фотографија;

· Лекарска потврда за психофизичка состојба.

На 29.08.2016 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште.

Заинтересираните кандидати, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).
  • Завршната семинарска работа во три печатени примероци
  • Шестте  семинарски работи изрежани на CD.

Кандидатите најдоцна два дена пред закажаниот испит треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.
Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (видиуплатница 2).Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.
За повеќе информации обратете се на тел. 02 3203 130

На 14.06.2016 година (вторник) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште.

Заинтересираните кандидати, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).
  • Завршната семинарска работа во три печатени примероци
  • Шестте  семинарски работи изрежани на CD.

Кандидатите најдоцна два дена пред закажаниот испит треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.
Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (видиуплатница 2).Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.
За повеќе информации обратете се на тел. 02 3203 130

Страница 1 од 56