Вие сте тука: Почетна

А.ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Б:ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНОСТА НА НАСТАВНИКОТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО КОИ УЧЕНИЦИТЕ СЕ СТЕКНУВААТ СО ВЕШТИНИ, ОДНОСНО ПО НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

А:ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Б:ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ СО РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНОСТА НА НАСТАВНИКОТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО КОИ УЧЕНИЦИТЕ СЕ СТЕКНУВААТ СО ВЕШТИНИ, ОДНОСНО ПО НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

На 10.09 .2014 година ( среда  ) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи  испит за директор на средно училиште.
Заинтересираните кандидати кои обуката ја завршиле во Државниот испитен центар, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од 3100,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).

Кандидатите најдоцна до 09.09.  септември треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на средно училиште.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на средно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 2).

 

 

Страница 1 од 40